CƠ CẤU TỔ CHỨC

In

* Tổng số lớp, học sinh: 60 lớp với 2077 học sinh (năm học 2017-2018)

* Tổ chức bộ máy nhà trường gồm Ban Giám Hiệu và tổ chuyên môn.

* Tổng số CB, GV, CNV: 109 gồm: 77 biên chế, 2 hợp đồng trong ngân sách và 30 lao động ngoài ngân sách

* Chất lượng đội ngũ:

+ CBQL: 03 người. ĐHSP: 03 (100%)

+ GV: 80 người. ĐHSP: 45 (56,25%) , CĐSP: 17 (21,25%), THSP 12+2: 18 (22,50%)

+ Nhân viên: 35 người (100% đạt trình độ nghiệp vụ, văn hóa chuẩn)

* Chi bộ Đảng của trường thuộc Đảng bộ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu với 40 Đảng viên.

* Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục quận Hải Châu, có 109 đoàn viên công đoàn.

* Chi đoàn Đoàn TNCS HCM của nhà trường có 8 Đoàn viên trực thuộc Đoàn phường Hải Châu 1, quận Hải Châu